Privacy policy

SEE BELOW FOR THE ENGLISH VERSION/TRANSLATION


CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH JPS FASHIONS (VIỆT NAM) VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  1.1 Liên lạc và cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa, các chương trình khuyến mãi hoặc chiến dịch của Công ty và các quyền lợi khác cho khách hàng thông qua e-mail, SMS hoặc bất kỳ phương thức thích hợp nào mà bạn đã đồng ý.

  1.2. Cung cấp bất kỳ đặc quyền nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đặc quyền vào ngày sinh nhật và / hoặc trong các tháng sinh và các đặc quyền điểm thưởng có thể được đổi thành giảm giá hoặc quà tặng.

  1.3. Mời tham gia các sự kiện và / hoặc ra mắt sản phẩm của Công ty.

  1.4 Gửi tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các danh mục và thiệp sinh nhật.

  1.5. Giao hàng và chấp nhận hàng trả lại mà bạn đã mua từ Công ty.

  1.6. Quản lý và sắp xếp hoàn thành các khoản thanh toán liên quan đến các giao dịch thương mại mua hàng hóa giữa bạn và Công ty.

  1.7. Xử lý và phân tích cho mục đích cải thiện hàng hóa và dịch vụ được coi là phù hợp và đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của khách hàng.

  1.8. Nghiên cứu thị trường, khảo sát, phân tích thị trường nội bộ, tạo dữ liệu khách hàng, phân tích mô hình khách hàng và lựa chọn mua hàng hóa, lập kế hoạch và phân tích thống kê và xu hướng liên quan đến hàng hóa và / hoặc dịch vụ của Công ty.

  1.9. Bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu cho quá trình xử lý, bảo trì và quản lý doanh nghiệp và các mối quan hệ giữa một Cá nhân và Công ty.


 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty cam kết sẽ thu thập, quản lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết theo các mục đích được quy định tại Điều 1 của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Công ty sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được chỉ định trong Chính sách này trừ trường hợp pháp luật yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Sau khi hết thời hạn lưu giữ hoặc nếu Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết, Công ty sẽ xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ liệu cá nhân đó.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các mục đích được chỉ định trong Chính sách này. Công ty sẽ gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba sau:

 • Bất kỳ đại lý, chi nhánh hoặc công ty liên quan trong hoặc ngoài Việt Nam.
 • Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào là bên thứ ba sẽ cung cấp dịch vụ cho Công ty hoặc Cá nhân (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc giao hàng, lưu trữ và lưu kho, hậu cần, sản xuất và giao tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, danh mục hoặc thiệp sinh nhật, chuyên gia tư vấn hoặc chuyên gia, và / hoặc viễn thông, công nghệ thông tin, hoặc nhà cung cấp tiếp thị và khuyến mãi).
 • Đối với các bên thứ ba mà Công ty sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân, Công ty sẽ có các biện pháp phù hợp để đảm bảo Dữ liệu cá nhân được bảo vệ và bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện các thỏa thuận với các điều kiện mà bên thứ ba có quyền sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi quy định trong các thỏa thuận và thực thi các Thỏa thuận không tiết lộ cho các mục đích bảo mật dữ liệu cá nhân thu được cho hoạt động kinh doanh.
 • Cán bộ hoặc cơ quan Nhà nước có thắm quyền theo quy định của pháp luật.
 1. Địa chỉ liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ truy vấn nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý cho việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Công ty tại:

Công ty TNHH JPS Fashions (Việt Nam) – 14 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO) tại e-mail: contactus@lynvn.com

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Tại Trang tài khoản của tôi, các thành viên đã đăng ký có thể truy cập vào Thông tin Thành viên của mình và có thể tự kiểm tra cũng như chỉnh sửa vào bất kỳ thời điểm nào xem thông tin đó có chính xác và cập nhật hay không. Nếu bạn không muốn tiết lộ Thông tin Thành viên của mình, bạn có thể tự do chấm dứt tư cách thành viên trực tuyến. 

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc đã phạm vi thông báo:

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến chúng tôi thông qua email contactus@lynvn.com hoặc đến địa chỉ của Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời và thỏa đáng cho khách hàng.

 1. Thông tin về Cookies:

Trang web của Công ty sử dụng cookies và các công cụ khác để giúp phân biệt bạn với những người dùng khác của trang web. Điều này cho phép Công ty cải thiện trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm chất lượng khi sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với cookies được đặt trên máy tính của bạn.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này được soạn thảo phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa hoặc cách hiểu giữa phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

 

 

CUSTOMER PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

JPS FASHIONS (VIETNAM) COMPANY LIMITED AND ITS AFFILIATES

 1. Purpose(s) of collection of personal information:

  1.1 The communication and providing necessary information of the Company in relation to goods, updated lists of goods, lists of promotions or campaigns arranged or to be arranged by the Company, and any privileges for your benefits. The provision of information will be conducted via e-mail, SMS, or any appropriate method to which you have consented.

  1.2 The provision of any privileges, including but not limited to, privileges on birthdays and/or in birth months, and reward points privileges which can be redeemed for discounts or premiums.

  1.3 The invitation to any events and/or product launches of the Company.

  1.4 The delivery of documents, including but not limited to, catalogues and birthday cards.

  1.5 The delivery of goods and acceptance of returned goods purchased by you from the Company.

  1.6 The management and arrangement of completing payments in relation to commercial transactions of the purchase of goods between you and the Company.

  1.7 The process and analysis for the purpose of improving goods and services deemed appropriate and suitable to a Person’s needs, as much as possible.

  1.8 Market research, surveys, analysis of internal markets, creating customer data, analysis of customer patterns and choices for purchase of goods, and the planning and analysis of statistics and trends in relation to goods and/or services of the Company.

  1.9 Any other purposes which are required for the proceeding, maintenance, and management of business and relationships between a Person and the Company.
 1. Scope of information use:

The Company will strictly collect, manage and use the Personal Data of customer only to the extent necessary subject to the purposes specified in Clause 1 of this Personal Data Protection Policy.

 1. Duration of information storage:

The Company will retain your Personal Data within the period necessary for the purposes specified in this Policy except for the case that the longer period of retention is required by laws. After the expiration of the retention period, or if your Personal Data is no longer required, the Company will erase, destroy, or anonymize such Personal Data.

 1. Persons or organizations that may access such information:

The Company may disclose your Personal Data to any third parties to the extent necessary in order to comply with the purposes specified in this Policy. The Company will send your Personal Data to the following third parties:

 • Any agents, affiliates or related companies located within or outside Thailand.
 • Any agents, contractors, or service providers who are third parties that will render services to the Company or a Person (e.g. service providers in relation to the delivery of goods, storage and warehousing, logistics, production and delivery of documents, including but not limited to, catalogues or birthday cards, consultants or experts, and/or telecommunications, information technology, or marketing and promotions providers).
 • With regard to third parties to which the Company will disclose Personal Data, the Company will have appropriate measures to ensure that Personal Data is protected and secure, including but not limited to, execution of agreements with conditions that third parties are entitled to use Personal Data to the extent stipulated in the agreements and the execution of Non-disclosure Agreements for the purposes of confidentiality of the obtained Personal Data for business operation.
 • Government officers or government agencies subject to the laws, rules, and regulations prescribed by relevant legislation.
 1. Contact the Company:

If you have any queries in relation to this Personal Data Protection Policy or if you wish to withdraw the consent for the collection, use, or disclosure of your Personal Data, please contact the Company at:

JPS Fashions (Vietnam) Company Limited – 14 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Data Protection Officer (DPO) at e-mail: contactus@lynvn.com

 1. Method and tools for consumers to access and modify their personal data on the e-commerce system of the information collection unit:

On the Website My Account Page, registered members can access their Member Information and can check and correct themselves at any time to see if such information is accurate and up to date. If you do not wish to disclose your Member Information, you are free to terminate your membership online.

 1. Receiving and resolving consumer’s complaints related to personal information being used for the wrong purpose or the scope informed:

Customers have the right to file complaints with us via our email: contactus@lynvn.comor to our office address. When receiving these responses, we will reconfirm the information, in case it is exactly as reflected by the member, depending on the extent, we will take timely measures

 1. Information about Cookies:
 2. The Company’s Website uses cookies and other tools to help distinguish you from other users of the website. This allows the Company to improve the website and to provide you with a quality experience when using the website. By continuing to use this website, you are agreeing to cookies being placed on your computer.

This Personal Data Protection Policy is prepared in accordance with the Vietnamese Regulations and published in both Vietnamese and English. If there are any discrepancies in terms of meanings or interpretations between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version must prevail.

What are you looking for?

Your cart

EN
EN