website

Terms and Conditions

 1. Enjoy a 39% discount on selected items from September 8th to 10th, 2023. The Flash Sale hours are 11:00 AM - 1:00 PM and 7:00 PM - 9:00 PM.
 2. Promotions cannot be combined with other discounts, except for the 5% voucher that customers receive after subscribing at http://lynvn.com .
 3. The provided discount codes cannot be used in conjunction with other discount codes, delivery fee discounts, promotions, or My Card discounts.
 4. Promotional items are non-exchangeable and non-returnable. Please review the item's condition before making a purchase. This offer is exclusively for website subscribers.
 5. Jaspal company reserves the right to modify these terms and conditions without prior notice.
 6. In the case of any disputes regarding this promotion, the decision of the Company is final.

Điều khoản và Điều kiện

 1. Nhận ưu đãi giảm giá 39% trên các mặt hàng đã chọn từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023. Giờ Flash Sale là từ 11:00 sáng - 1:00 chiều và từ 7:00 tối - 9:00 tối.
 2. Không thể kết hợp khuyến mãi này với các ưu đãi khác, trừ phiếu giảm giá 5% mà khách hàng nhận được sau khi đăng ký tại http://lynvn.com .
 3. Mã giảm giá được cung cấp không thể sử dụng cùng với các mã giảm giá khác, giảm giá phí giao hàng, khuyến mãi hoặc giảm giá thẻ My Card.
 4. Các sản phẩm khuyến mãi không thể đổi hoặc trả lại. Vui lòng xem xét tình trạng của sản phẩm trước khi mua hàng. Ưu đãi này chỉ dành riêng cho người đăng ký trên trang web.
 5. Công ty Jaspal có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.
 6. Trong trường hợp có tranh chấp nào đó liên quan đến chương trình khuyến mãi này, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng.

What are you looking for?