website

Điều kiện áp dụng

- Giảm 20% (Tất cả sản phẩm) tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
- Áp dụng từ 29.04.2022 đến 03.05.2022
- Ưu đãi không áp dụng với các chương trình giảm giá khác
- Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and Conditions

- Get 20% off (All items) at lynvn.com and LYN Stores
- The promotion is from 29.04.2022 – 03.05.2022
- Promotions cannot be combined with other discounts
- All sale and promotional-priced items are non-returnable

What are you looking for?